Co znamená zkratka RPSN?

RPSN (roční procentní sazba nákladů) - je číslo, které udává poměr mezi tím, co celkem zaplatíte za půjčku a částkou, kterou jste si půjčili. Tento složitý název udává procentuální podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou úvěru a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru.Příklad č. 1:Příklad č. 2:
Výše půjčky 100 KčVýše půjčky 100 Kč
Doba půjčky 12 měsícůDoba půjčky 1 den
Poplatek za půjčku 1 KčPoplatek za půjčku 1 Kč
Celková výše k zaplacení 101 KčCelková výše k zaplacení 101 Kč
Navýšení celkem 1 %Navýšení celkem 1 %
ZÚS (zápůjční úroková sazba) 1 % p.a.ZÚS (zápůjční úroková sazba) 365 % p.a.
RPSN (roční procentní sazba nákladů) 1,96 %RPSN (roční procentní sazba nákladů) 3725,29 %

 

Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr je počítána dle následujícího vzorce:

Význam písmen a symbolů:

∑ - značí celkový souhrn,

X - je roční procentní sazba nákladů,

m - je číslo posledního čerpání,

k - je číslo čerpání, proto 1 ≤ k ≤ m,

Ck- je částka čerpání k,

tk - je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každého následného čerpání, proto tl = 0,

m′ - je číslo poslední splátky jistiny nebo nákladů,

l - je číslo splátky jistiny nebo nákladů,

Dl - je výše splátky jistiny nebo nákladů,

sl - je interval vyjádřený v letech a zlomcích roku mezi datem prvního čerpání a datem každé splátky jistiny nebo nákladů.

Částky hrazené oběma smluvními stranami v různých dobách nemusí být nutně stejné a nemusí být nutně hrazeny ve stejných intervalech.

Počátečním dnem je den první úvěru.

Intervaly mezi daty použitými při výpočtu se vyjadřují počtem roků nebo zlomky roku. Pro délku roku se používá 365 dnů (nebo 366 dní u přestupných roků), 52 týdnů nebo 12 měsíců stejné délky. Pro průměrnou délku tohoto měsíce se předpokládá 30,41666 dnů (tj. 365/12).

Výsledek výpočtu se vyjádří s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Pro zaokrouhlování na určitý počet desetinných míst platí následující pravidlo: Je-li číslice na desetinném místě za desetinným místem, na které se zaokrouhluje, větší než 5 nebo rovna 5, zvýší se číslice na zaokrouhlovaném desetinném místě o jedničku.