GO INVEX FINANCE s.r.o

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR")

1. Správce osobních údajů

Společnost GO Invex Finance s.r.o se sídlem Sazovická 492/5, Praha 5. 155 21,
IČO: 05090792, DIČ: CZ0509792,
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257916,
(dále jen „správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2.  Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. <>

3. Zdroje osobních údajů

□      přímo od subjektů údajů
□      veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
□   adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
□     popisné údaje (např. bankovní spojení)
□     další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

5Kategorie subjektů údajů
□        zákazník správce
□      zaměstnanec správce
□      dopravce
□        jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
□        uchazeč o zaměstnání

6.  Kategorie příjemců osobních údajů
□      finanční ústavy
□      veřejné ústavy
□      zpracovatel
□      smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa
□       státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

7. Účel zpracování osobních údajů
□     účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů 
□     jednání o smluvním vztahu
□     plnění smlouvy
□     ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
□    archivnictví vedené na základě zákona
□     výběrová řízení na volná pracovní místa
□    plnění zákonných povinností ze strany správce
□    ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů 

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Poskytovatel ujišťuje, že Vaše osobní údaje budou bezpečně chráněny v souladu se zákonem České republiky(zák.č.101/2000sb) o právní ochraně osobních údajů, Nařízení GDPR  a s požadavky dalších právních předpisů.
Společnost GO Invex Finance s.r.o. je registrována u Státního úřadu pro ochranu dat, registraci provedl správce dat, jehož registrační kód je 00067420

9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. A to po dobu nejméně 5 let ode dne, kdy zanikl právní vztah, nebo 1 rok ode dne, kdy byla žádost spotřebitele o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta.

10. Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V     souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
>    subjekt údajů udělil souhlas projeden či více konkrétních účelů,
>    zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
>    zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
>    zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
>    zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
>    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

11. Práva subjektů údajů

1)    V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
>      účelu zpracování,
>      kategorii dotčených osobních údajů,
>      příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
>      plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, >   veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od   subjektu údajů,
>      skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
2)     Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
>      Požádat správce o vysvětlení.
>      Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
>      Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
>      Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
>     Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

Kolik chcete půjčit?

 

Jak dlouho?

 

Do

1000 Kč

Půjčka:1000 Kč
Počet dní:1100
Celkové navýšení:100 Kč
Celkem vrátit:1100 Kč
ZÚS:365.00 % p.a.
RPSN:3142.15 %
Kontaktujte nás:
+420 739 857 131
credit123.cz

Po-Pá: 9:00 - 17:00
So-Ne: Zavřeno

Pokud máte problém se splacením půjčky, můžete také využít Prodloužení splatnosti Vaší půjčky o 10, 20 nebo 30 dní a to i opakovaně. V tomto případě získáte více času k uhrazení celé částky. Výši poplatků za prodloužení naleznete v sekci Ceny služeb.
V případě, že nedodržíte termín splatnosti půjčky, nepožádáte o její prodloužení budeme nuceni přistoupit k procesu uplatnění svých nároků v souladu s podmínkami stanovenými platnou legislativou a Smluvní dokumentací. V případě, že dlužník neplní svoje povinnosti nebo dohodnuté kroky při splácení pohledávky, jsme oprávněni předat jeho osobní údaje třetím stranám, což může mít negativní dopad na kreditní hodnocení klienta. Více se o důsledcích nesplácení dozvíte v sekci Důsledky nesplacení.


Pokud byste měli dotazy, odpovědi můžete najít v sekci Časté dotazy nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz Kontakty.


Na webu uvedený termín "půjčka" odpovídá termínu "úvěr" dle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru od 1.12.2016