GO INVEX FINANCE s.r.o

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR")

1. Správce osobních údajů

Společnost GO Invex Finance s.r.o se sídlem Sazovická 492/5, Praha 5. 155 21,
IČO: 05090792, DIČ: CZ0509792,
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 257916,
(dále jen „správce") Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2.  Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. <>

3. Zdroje osobních údajů

□      přímo od subjektů údajů
□      veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, veřejný telefonní seznam apod.)

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
□   adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
□     popisné údaje (např. bankovní spojení)
□     další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

5Kategorie subjektů údajů
□        zákazník správce
□      zaměstnanec správce
□      dopravce
□        jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci
□        uchazeč o zaměstnání

6.  Kategorie příjemců osobních údajů
□      finanční ústavy
□      veřejné ústavy
□      zpracovatel
□      smluvní partneři zajišťující výběrová řízení na volná pracovní místa
□       státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

7. Účel zpracování osobních údajů
□     účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů 
□     jednání o smluvním vztahu
□     plnění smlouvy
□     ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)
□    archivnictví vedené na základě zákona
□     výběrová řízení na volná pracovní místa
□    plnění zákonných povinností ze strany správce
□    ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů 

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů.

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Poskytovatel ujišťuje, že Vaše osobní údaje budou bezpečně chráněny v souladu se zákonem České republiky(zák.č.101/2000sb) o právní ochraně osobních údajů, Nařízení GDPR  a s požadavky dalších právních předpisů.
Společnost GO Invex Finance s.r.o. je registrována u Státního úřadu pro ochranu dat, registraci provedl správce dat, jehož registrační kód je 00067420

9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. A to po dobu nejméně 5 let ode dne, kdy zanikl právní vztah, nebo 1 rok ode dne, kdy byla žádost spotřebitele o poskytnutí spotřebitelského úvěru zamítnuta.

10. Poučení
Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V     souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:
>    subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,
>    zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
>    zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
>    zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
>    zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
>    zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

11. Práva subjektů údajů

1)    V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
>      účelu zpracování,
>      kategorii dotčených osobních údajů,
>      příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
>      plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, >   veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od   subjektu údajů,
>      skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
2)     Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
>      Požádat správce o vysvětlení.
>      Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
>      Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
>      Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
>     Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

Kolik chcete půjčit?

 

Jak dlouho?

 

Do

1000 Kč

Půjčka:1000 Kč
Počet dní:1100
Celkové navýšení:100 Kč
Celkem vrátit:1100 Kč
ZÚS:365.00 % p.a.
RPSN:10.00 %
Kontaktujte nás:
+420 739 857 131
credit123.cz

Po-Pá: 9:00 - 17:00
So-Ne: Zavřeno

Pokud máte problém se splacením půjčky, můžete také využít Prodloužení splatnosti Vaší půjčky o 10, 20, 30 nebo 45 dní a to i opakovaně. V tomto případě získáte více času k uhrazení celé částky. Výši poplatků za prodloužení naleznete v sekci Ceny služeb.
V případě, že nedodržíte termín splatnosti půjčky, nepožádáte o její prodloužení budeme nuceni přistoupit k procesu uplatnění svých nároků v souladu s podmínkami stanovenými platnou legislativou a Smluvní dokumentací. V případě, že klient neplní svoje povinnosti nebo dohodnuté kroky při splácení pohledávky, jsme oprávněni předat jeho osobní údaje třetím stranám, což může mít negativní dopad na kreditní hodnocení klienta. Více se o důsledcích nesplácení dozvíte v sekci Důsledky nesplacení.


Pokud byste měli dotazy, odpovědi můžete najít v sekci Časté dotazy nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz Kontakty.

Posytujeme radu spotřebitelům ve smyslu §85 ZSÚ

Na webu uvedený termín "půjčka" odpovídá termínu "úvěr" dle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru od 1.12.2016