Rámcová smlouva o úvěru


Společnost GO Invex Finance s.r.o., IČO: 05090792, se sídlem Sazovická 492/5, Praha 155 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257916
(dále jen „Věřitel“)

a

Fyzická osoba [x], rodné číslo [x], [ID Klienta [x], datum registrace [x]]
(dále jen „Klient“)


uzavírají tuto Rámcovou smlouvu o úvěru s CRSP kódem [x]
(dále jen „RSÚ“)1. Úvodní ustanovení


1.1. Věřitel a Klient mají v úmyslu v budoucnu uzavírat jednotlivé smlouvy o úvěru (dále jen „Smlouva o úvěru“ nebo dohromady taky jako „Smlouvy o úvěru“), kterými se Věřitel zaváže, že na požádání Klienta a následném schválení žádosti ze strany Věřitele poskytne ve prospěch Klienta peněžní prostředky do určité částky, a Klient se zaváže poskytnuté peněžní prostředky spolu s úrokem a poplatky s Úvěrem spojené Věřitelu vrátit.

1.2. Tato RSÚ tvoří obecný právní rámec a stanovuje závazné smluvní podmínky pro uzavírání popsaných obchodů a poskytování výše uvedených služeb ze strany Věřitela Klientovi a upravuje právní vztahy vznikající mezi Úvěrujícím a Klientem při uzavírání Smluv o úvěru, jakož i související právní vztahy.

1.3. Tato RSÚ je uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) a upravuje práva a povinnosti pro veškeré smluvní vztahy vznikající mezi Věřitelem a Klientem v souvislosti s poskytováním peněžních prostředků na základě této RSÚ a jednotlivých Smluv o úvěru.

1.4. Smlouva o úvěru, jakož i tato RSÚ se dále řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a také ustanoveními zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění (dále jen „Zákon o spotřebitelském úvěru").

1.5. Věřitel se může stát navrhovatelem uzavření Smlouvy o úvěru a po akceptaci návrhu ze strany Klienta a po poskytnutí Úvěru Klientovi je Věřitelem ze Smlouvy o úvěru. Klient je akceptantem návrhu na uzavření Smlouvy o úvěru a po poskytnutí Úvěru Věřitelem je úvěrovaným ze Smlouvy o úvěru. Uzavřením Smlouvy o úvěru přenechává Věřitel Klientovi peněžní prostředky ve formě Úvěru a Klient se zavazuje Věřitelí za podmínek této RSÚ a každé jednotlivé Smlouvy o úvěru vrátit a zaplatit Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené.

1.6. Podmínkou jakéhokoliv smluvního vztahu mezi Věřitelem a Klientem je uzavření této RSÚ a souhlas Klienta s podmínkami stanovenými v této RSÚ.2. Definice základních pojmů


2.1. Osobní údaje – informace, které souvisí s Klientem, jehož totožnost může být přímo či nepřímo identifikována pomocí takových údajů jako je zejména rodné číslo, jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, adresa trvalého pobytu, adresa místa skutečného pobytu, E-mail, číslo bankovního účtu, Číslo mobilního telefonu, jakož i další údaje uvedené v článku 11.

2.2. Celková výše úvěru – celková výše dosud nesplacených Úvěrů včetně Úroku, poplatků s Úvěrem spojených a Sankčních poplatků, pokud jsou vyměřené.

2.3. RSÚ – rámcová smlouva o úvěru, která vymezuje práva a povinnosti Věřitele, jako poskytovatele Úvěru, a jeho Klienta, jako Příjemce úvěru (dále jen „Příjemce úvěru“), podmínky poskytnutí a splacení Úvěru, právní důsledky v případě neplnění Podmínek úvěru, postupy při zrušení RSÚ a Smlouvy o úvěru, jakož i další podmínky.

2.4. Správa dat – jakákoli činnost prováděná s Osobními údaji Klientů Věřitele: sběr, zpracování, záznam, shromažďování, uchování, třídění, provádění změn (doplnění či opravy), poskytování, použití, vyhledávání nebo jiná činnost či soubor činností.

2.5. Elektronické kanály – předávání informací nebo provádění jiných činností pomocí internetu, mobilního telefonu nebo e-mailu.

2.6. Sekce Příjemce úvěru – webový systém Věřitele, pomocí kterého si může zaregistrovaný a přihlášený Klient vybrat výši Úvěru a provádět veškeré činnosti spojené se získáním Úvěru či informací o něm. Přístup k Sekci Příjemce úvěru je zabezpečen ID Klienta a Heslem Klienta. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu Sekci Příjemce úvěru a bere na vědomí, že Věřitel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti Klientem.

2.7. Splatná částka - součet částek jistiny Úvěru, Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené. Splatnou částku je Klient povinen splatit do Termínu splatnosti úvěru. Jakákoliv částka splatná Klientem Věřitelí dle Smlouvy o úvěru může být ze strany Věřitele k okamžiku její splatnosti předmětem zaokrouhlení a může dojít k jejímu navýšení až do výše 1,- Kč.

2.8. Individuální podmínky Smlouvy o úvěru - Podmínky úvěru platné pro každou jednotlivou Smlouvu o úvěru, na jejíž přípravu mohl mít Klient vliv Podáním žádosti o úvěr a výběrem jedné z variant Úvěru nabídnutých Věřitelem.

2.9. Úvěr – peněžní částka, kterou Věřitel poskytne Klientovi na základě jednotlivých Smluv o úvěru.

2.10. Klient – fyzická osoba ve věku minimálně 21 (dvacet jedna) let s občanstvím České republiky anebo trvalým pobytem v České republice, která má zájem o využití práva nebo využil práva na získání Úvěru a užívá dalších práv, která poskytuje RSÚ a Smlouva o úvěru.

2.11. Den splatnosti úvěru – den v měsíci, do kdy je Klient povinen splatit Úvěr včetně Úroku a poplatků s Úvěrem spojených.

2.12. Doba splacení úvěru – doba ode dne získání Úvěru do dne úplného splacení Úvěru.

2.13. Úroky - je odměna Věřiteli za poskytnutí Úvěru Klientovi, tj. Příjemci úvěru.

2.14. Poplatek za úvěr – je poplatek na úhradu nákladů Úvěrujícího spojených se zpracováním Žádosti o úvěr, zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Věřitele a jejich rezervací pro Úvěr, poskytnutí všech povinných vysvětlení, uzavřením jednotlivé Smlouvy o úvěru a vyplacením peněžních prostředků Klientovi. Poplatek za úvěr je účtován pouze v případě poskytnutí Úvěru. Poplatek za úvěr není součástí Úroků.

2.15. Žádost o úvěr – část Smlouvy o úvěru, kterou Klient mohl ovlivnit, a ve které Klient uvede zvolený typ Úvěru, Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené, Den splatnosti úvěru a dobu trvání Úvěru.

2.16. Podání žádosti o úvěr – žádost podaná Klientem v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele Elektronickými kanály, způsoby popsanými v bodě 5.1., a to ve věci poskytnutí Úvěru jím zvolených a stanoveným způsobem potvrzených podmínek, v souladu s postupem uvedeným v článku 5, čímž byla vyjádřena vůle Klienta tento Úvěr přijmout.

2.17. Prodloužení úvěru – žádost o prodloužení Termínu splatnosti úvěru s uvedením nového Termínu splatnosti úvěru, podaná v sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele Elektronickými kanály, kterou Klient potvrdí Heslem Klienta, a to po předchozím zaplacení Poplatku za prodloužení úvěru. Po Prodloužení úvěru se platí nový Poplatek za úvěr.

2.18. Poplatek za prodloužení úvěru - částka, kterou je Klient povinen zaplatit Věřiteli za používání Úvěru při prodloužení Termínu splatnosti úvěru, zahrnuje neuhrazené Úroky ke dni podání žádosti o Prodloužení úvěru, Poplatek za úvěr a Sankční poplatky, pokud jsou vyměřené.

2.19. Doba prodloužení termínu splatnosti úvěru – termín uvedený na Webové stránce Úvěrujícího, do kterého si Klient může prodloužit Termín splatnosti úvěru po zaplacení Poplatku za prodloužení úvěru.

2.20. Podmínky úvěru – Celková výše úvěru, podmínky čerpání, Termín splatnosti úvěru, Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené, den splátek, výše splátek, počet splátek a další podmínky.

2.21. Poplatek za změnu kontaktních údajů Klienta – částka, kterou je Klient povinen zaplatit Věřiteli za změnu údajů Klienta ve RSÚ nebo Smlouvě o úvěru, je stanovena na 1 Kč.

2.22. Věřitel - společnost GO Invex Finance s.r.o., IČO: 05090792, se sídlem Sazovická 492/5, Praha 155 21, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257916.

2.23. Termín splatnosti úvěru – doba, během níž musí Klient splatit Věřiteli Úvěr včetně Úroku a poplatku s Úvěrem spojených.

2.24. Splátka – určitá peněžní částka, zaplacená Klientem Věřiteli na základě Smlouvy o úvěru.

2.25. Sankční poplatky – peněžní částka stanovená RSÚ (smluvní pokuty a jiné poplatky spojené s pozdním splácením Úvěru), k jejímuž uhrazení se Klient zavázal, a kterou je povinen zaplatit Věřiteli v případě včasného a řádného neplnění podmínek Smlouvy o úvěru.

2.26. Registrační poplatek – jednorázový poplatek, který musí zaplatit Klient za účelem potvrzení registračních údajů. Výše registračního poplatku je stanovena na 1 Kč. Registrační poplatek se nevrací, jestli Úvěr bude Klientovi po vyhodnocení jeho úvěruschopnosti poskytnut.

2.27. Smlouva o úvěru – každá jednotlivá smlouva o úvěru uzavřená mezi Věřitelem a Klientem pomocí Elektronických kanálů na základě této RSÚ, ve které se Úvěrující zavazuje, po posouzení úvěruschopnosti Klienta, poskytnout Klientovi konkrétní Klientem stanovenou peněžní částku podle podmínek stanovených v RSÚ a Smlouvě o úvěru. V případě, že Klientovi bude Úvěr poskytnutý, se Klient zavazuje tento Úvěr a veškeré Splatné částky podle podmínek stanovených RSÚ a Smlouvou o úvěru Věřitelí splatit.

2.28. Strana – Věřitel nebo Klient.

2.29. Strany – společně Věřitel i Klient.

2.30. Prostředky pro potvrzení totožnosti – identifikační kód, který Věřitel přidělí Klientovi (dále – ID Klienta), heslo Klienta, Číslo mobilního telefonu Klienta, E-mail Klienta, CRSP kód a Kód individuálních podmínek Smlouvy o úvěru:

2.30.1. ID Klienta – unikátní a neměnná posloupnost čísel, vygenerovaná Věřitelem za účelem toho, aby Věřitel mohl identifikovat Klienta a Klient se tak mohl přihlásit do Sekce Příjemce úvěru v systému Věřitele prostřednictvím Elektronického kanálu. Tímto se Klientovi uděluje právo k využívání služeb, zajišťovaných Věřitelem v rámci RSÚ a Smlouvy o úvěru;

2.30.2. Dočasné heslo Klienta – posloupnost čísel vygenerovaná Věřitelem, která je určená k identifikaci Klienta, a kterou si Klient po prvním přihlášení do Sekce Příjemce úvěru v systému Věřitele musí změnit;

2.30.3. Heslo Klienta - heslem Klienta se pro účely RSÚ a Smlouvy o úvěru rozumí jedinečné přístupové údaje Klienta do Sekce Příjemce úvěru v systému Věřitele a dále k označení Klienta jako subjektu, který učinil právní úkon (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní úkon chtěl Klient skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti Klienta (důkazní funkce).

2.30.4. Číslo mobilního telefonu Klienta – číslo mobilního telefonu, které Klient nahlásil Věřiteli;

2.30.5. E-mail Klienta – e-mailová adresa, kterou Klient nahlásil Věřiteli;

2.30.6. CRSP kód – kód vygenerovaný automaticky v algoritmu MD5 pomocí 12 symbolů (unikátní a neměnná posloupnost symbolů (písmen nebo čísel), do které se zakóduje text RSÚ a ID Klienta, který se používá jako dodatečné opatření pro identifikaci Klienta a potvrzuje, že text RSÚ je chráněn, a také slouží jako potvrzení o uzavření RSÚ, tedy jako projev vůle Klienta;

2.30.7. Kód individuálních podmínek Smlouvy o úvěru - unikátní kód individuálně sjednaných Podmínek úvěru vygenerovaný Věřitelem, který se používá jako dodatečné opatření pro identifikaci Podmínek úvěru poskytnutých Klientovi.

2.31. Webové stránky – internetové stránky Věřitele www.credit123.cz.

2.32. Třetí osoba - každá fyzická nebo právnická osoba, která není považována za Stranu Smlouvy o úvěru.

2.33. Formulář – Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu přílohy č. 2 Zákona o spotřebitelském úvěru.3. Předmět RSÚ a práva a povinnosti Stran


3.1. Strany se dohodly, že právní vztahy vznikající na základě jednotlivých Smluv o úvěru se budou řídit podmínkami dohodnutými v této RSÚ. Věřitel se tímto zavazuje, že bude Klientovi po dobu platnosti RSÚ poskytovat peněžní prostředky na základě jeho Žádostí o úvěr, a to v pracovní době Věřitele, a Klient se zavazuje Věřiteli tyto poskytnuté peněžní prostředky řádně a včas splatit, a to včetně Úroků a jiných poplatků s Úvěrem spojených, jakož i případných Sankčních poplatků, pokud budou vyměřeny.

3.2. Povinnost Věřitele se považuje za splněnou převedením částky Úvěru na Klientem označený bankovní účet, který je veden na jeho osobu, a ke kterému má Klient dispoziční právo.

3.3. Věřitel je povinen:

3.3.1. Poskytovat Úvěr včas;

3.3.2. Informovat předem, před uzavřením Smlouvy o úvěru, Klienta o tom, že se změní způsob poskytování služeb nebo údaje Věřitele, a to v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele;

3.3.3. Informovat Klienta o jeho závazcích vůči Věřiteli zasíláním SMS zpráv na Číslo mobilního telefonu Klienta, jakož i zasíláním oznámení na E-mail Klienta; Klient bude informován o výši dluhu:

3.3.3.1. před uplynutím Termínu splatnosti úvěru;

3.3.3.2. minimálně jedenkrát týdně po uplynutí Termínu splatnosti úvěru, a to až do uplynutí 60 dní zpoždění s úhradou.

3.3.4. Zajistit ochranu Osobních údajů Klienta, jejich řádnou Správu dat a jejich užívání jen za tím účelem, pro který byly získány;

3.3.5. Uchovávat, shromažďovat a spravovat informace o činnostech Klienta na pevném disku serveru v kódovaném formátu.

3.4. Věřitel je oprávněn:

3.4.1. před poskytnutím Úvěru vyhodnotit úvěruschopnost Klienta a odmítnout poskytnout Úvěr, jestliže se domnívá, že Klient nebude schopný řádně a včas plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy o úvěru;

3.4.2. přenechat Třetím osobám bez souhlasu Klienta pohledávky vyplývající ze Smlouvy o úvěru, avšak nejdřív po uplynutí 33 (třiceti tří) dnů od Termínu splatnosti úvěru;

3.4.3. na základě smlouvy s Třetí osobou postoupit Třetí osobě práva a povinnosti Klienta vyplývající ze Smlouvy o úvěru, avšak nejdřív po uplynutí 33 (třiceti tří) dnů od Termínu splatnosti úvěru;

3.4.4. předat do zástavy Třetím osobám pohledávky vyplývající ze Smlouvy o úvěru, pokud to nezhorší situaci Klienta, avšak nejdříve po uplynutí 33 (třiceti tří) dnů od Termínu splatnosti úvěru;

3.4.5. po předchozím informování Klienta způsobem uvedeným v bodě 3.3.2. změnit z důvodu vážných ekonomických okolností nebo v případě změny právních předpisů České republiky RSÚ a zaslat návrh na uzavření dodatku k RSÚ k potvrzení Klientovi; v případě, že Klient dodatek k RSÚ nepotvrdí, má Úvěrující právo RSÚ vypovědět;

3.4.6. jednostranně změnit údaje Věřitele, informaci o pracovní době a technický servis poskytovaných služeb. Věřitel se zavazuje o těchto změnách předem Klienta informovat podle stanovených v bodu 3.3.2 předpisů a provést příslušné změny zveřejněných informací na Webové stránce Věřitele;

3.4.7. postoupit Třetí osobě způsoby neuvedenými v bodech 3.4.2. až 3.4.4. práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o úvěru, nebo prodat této osobě pohledávku za Klientem, avšak nejdříve po uplynutí 33 (třiceti tří) dnů od Termínu splatnosti úvěru.

3.5. Věřitel bude zjišťovat totožnost Klienta v případě provádění úkonů pomocí Elektronických kanálů:

3.5.1. Jestliže jsou úkony prováděny přes internet – pomocí ID Klienta a Hesla Klienta;

3.5.2. Jestliže jsou úkony prováděny pomocí mobilního telefonu – na základě Personal number(RČ) Klienta a Čísla mobilního telefonu Klienta.

3.6. Klient je povinen:

3.6.1. Splatit řádně a včas Úvěr, který mu poskytl Věřitel, zaplatit Úroky, jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené a případné Sankční poplatky, pokud jsou vyměřené;

3.6.2. Neprozrazovat žádné Třetí osobě Prostředky pro potvrzení totožnosti Klienta používaná Věřitelem;

3.6.3. Informovat ihned písemně nebo pomocí informačních kanálů Úvěrujícího o tom, že Prostředky pro potvrzení totožnosti Klienta se staly známými Třetí osobě nebo o svém důvodném podezření, že mohou být odhaleny;

3.6.4. Nepostupovat bez písemného souhlasu Věřitele svoje práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy o úvěru Třetím osobám;

3.6.5. Při ztrátě ID Klienta nebo Hesla Klienta informovat Věřitele způsobem uvedeným v bodě 8.1.;

3.6.6. Při změně jména, příjmení, čísla občanského průkazu, čísla cestovního pasu, adresy trvalého pobytu nebo adresy místa skutečného pobytu informovat Věřitele způsobem uvedeným v bodě 8.2.;

3.6.7. Při změně Čísla mobilního telefonu Klienta informovat o tom Věřitele , zadat nové telefonní číslo v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele v oddělení "Moje data" a potvrdit uvedením Hesla Klienta. Jestliže se Klient nemůže přihlásit do Sekce Příjemce úvěru v systému Věřitele , je potřeba uhradit poplatek ve stejné výši jako poplatek za změnu kontaktních údajů Klienta. Tuto platbu musí Klient provést ze svého osobního účtu. Jako variabilní symbol musí uvést svoje rodné číslo (bez lomítka) a do textového pole napsat nové Číslo mobilního telefonu Klienta;

3.6.8. Při změně E-mailu Klienta informovat o tom Věřitele , zadat novou adresu v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele v oddělení "Moje data" a potvrdit uvedením Hesla Klienta. Jestliže se Klient nemůže přihlásit do Sekce Příjemce úvěru v systému Věřitele , je potřeba uhradit poplatek ve stejné výši jako poplatek za změnu kontaktních údajů Klienta. Tuto platbu musí Klient provést ze svého osobního účtu. Jako variabilní symbol musí uvést svoje rodné číslo (bez lomítka) a do textového pole napsat nový E-mail;

3.6.9. Při změně názvu zaměstnavatele, adresy zaměstnavatele, funkce Klienta nebo finanční situace Klienta informovat o tom Věřitele E-mailem na adresu z E-mailu, který Klient uvedl v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele v oddělení "Moje data", nejpozději do 96 (devadesáti šesti) hodin od změny těchto údajů Klienta.

3.7. Klient je oprávněn:

3.7.1. Získat včas Úvěr, jestliže dodrží podmínky RSÚ a nebude mít problémy s úvěruschopností;

3.7.2. Prodloužit Termín splatnosti úvěru na nově zvolené datum, jestliže po uplynutí Termínu splatnosti úvěru zaplatí Poplatek za prodloužení úvěru a podá žádost o Prodloužení úvěru v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele v oddělení "Žádost o prodloužení";

3.7.3. V případě zhoršení finanční situace Klienta a v případě, že je Klient v zpoždění se splacením Úvěru nebo jeho části, nebo Úroku a/nebo poplatků s Úvěrem spojených po dobu více než 30 (třicet) kalendářních dnů ode Dne splatnosti úvěru, požádat přes Elektronické kanály nebo doporučeným dopisem Věřitele o sestavení splátkového kalendáře pro úhradu vzniklého dluhu po částech a podat Věřiteli písemnou žádost s dokumenty, které dokazují zhoršení finanční situace;

3.7.4. Sjednaným způsobem vypovědět RSÚ;

3.7.5. Využívat služeb Věřitele poskytovaných Elektronickými kanály, pokud řádně sjednal Smlouvu o úvěru. Veškeré činnosti a potvrzení Klienta, vykonané s využitím Prostředků pro potvrzení totožnosti jsou srovnatelné s dohodami uzavřenými písemnou formou a mají stejné právní účinky jako písemné dokumenty stvrzené podpisem;

3.7.6. Klient může využívat služeb Věřitele jím stanoveným způsobem a v pracovní době, jak je uvedeno na Internetu. Věřitel má právo měnit podle svého uvážení čas a způsob poskytování služeb, a to po předchozím informování Klienta a po zveřejnění této informace na Internetu, nejméně 5 (pět) pracovních dnů před provedením změny.4. Postup při uzavření RSÚ


4.1. Registrace:

4.1.1. Klient je povinen před potvrzením podmínek RSÚ:

4.1.1.1. Do registračního formuláře, který je k dispozici na Webových stránkách Věřitele , uvést své jméno, příjmení, rodné číslo, E-mail, Číslo mobilního telefonu, adresu trvalého pobytu, adresu místa skutečného pobytu, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, název zaměstnavatele, adresu zaměstnavatele a pracovní zařazení; uvést svůj souhlas/nesouhlas s tím, aby Věřitel za účelem přímého marketingu nakládal s jeho Osobními údaji a potvrdit uzavření RSÚ;

4.1.1.2. Potvrdit registraci a uhradit Registrační poplatek, který musí být uhrazen pouze z osobního účtu Klienta, na který si Klient přeje poukázat Úvěr. Povinné údaje při platbě Registračního poplatku: název příjemce, číslo účtu příjemce, vygenerované variabilní a specifické symboly, částka, unikátní CRSP kód vygenerován Věřitelem. CRSP kód obdrží Klient na Webových stránkách Úvěrujícího po vyplnění registračního formuláře. V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech unikátní CRSP kód, Věřitel nebude moci identifikovat a zaúčtovat platbu.

4.1.2. Správně zaplacený Registrační poplatek nezavazuje Věřitele k tomu, aby bezpodmínečně poskytl požadovaný Úvěr.

4.1.3. Tím, že Klient zaplatil Registrační poplatek s uvedením správných platebních údajů a Věřitel tento Registrační poplatek zaúčtoval, se považuje RSÚ za potvrzenou a uzavřenou oběma Stranami prostřednictvím Elektronických kanálů.

4.1.4. Po uzavření RSÚ zašle Úvěrující Klientovi SMS zprávu s uvedením jeho ID Klienta, a to na Číslo mobilního telefonu Klienta, které Klient uvedl v registračním formuláři, a na E-mail, který Klient uvedl v registračním formuláři zašle Dočasné heslo Klienta.

4.1.5. Postup při uzavření dodatku k RSÚ u registrovaného Klienta:

4.1.5.1. Věřitel v Sekci Příjemce úvěru v systému Úvěrujícího zveřejní návrh dodatku k RSÚ. Klient po přečtení nového znění RSÚ potvrdí, že se seznámil s tímto aktuálním zněním RSÚ a vyjádří svůj souhlas s tímto aktuálním zněním RSÚ zadáním Hesla Klienta a poté kliknutím na tlačítko „Potvrzuji“, čímž je dodatek k RSÚ oběma Stranami uzavřen. Dodatek k RSÚ může být uzavřen pouze v případě, že registrovaný Klient má zcela splněné své závazky vyplývající ze Smluv o úvěru uzavřených před účinností tohoto dodatku k RSÚ.

4.1.5.1.1. V případě uzavření dodatku k RSÚ se jednotlivé Smlouvy o úvěru uzavřené po účinnosti nového znění RSÚ řídí podmínkami uvedenými v tomto dodatku k RSÚ. Pokud Klient neakceptuje nové znění RSÚ má Věřitel právo RSÚ vypovědět. Práva a povinnosti z již uzavřeným Smluv o úvěru tím zůstávají nedotčeny.5. Postup při poskytnutí Úvěru, uzavření Smlouvy o úvěru


5.1. Podání a potvrzení Žádosti o úvěr Elektronickými kanály:

5.1.1. Při Podání žádosti o úvěr má Klient právo na poskytnutí informací o Podmínkách úvěru dle Zákona o spotřebitelském úvěru. Věřitel Klientovi tyto informace zpřístupňuje na Webových stránkách v rámci obecného popisu Úvěru Věřitele a zpřístupněním Formuláře kliknutím na tlačítko "Základní informace". Klient je povinen se s informacemi uvedenými ve Formuláři seznámit, což potvrdí v Sekci Příjemce úvěru kliknutím na tlačítko "Další" nebo zasláním potvrzení ve formě SMS zprávy z Čísla mobilního telefonu Klienta způsobem uvedeným na internetu a jejím potvrzením pomocí Kódu individuálních podmínek Smlouvy o úvěru získaného od Věřitele. Potvrzením Formuláře Klient prohlašuje, že se seznámil s informacemi dle Zákona o spotřebitelském úvěru, rozumí jejich obsahu a souhlasí s nimi.

5.1.2. Klient, který chce získat Úvěr, podá Věřiteli Žádost o úvěr, která může být podána dvojím způsobem:

5.1.2.1. zvolením si Podmínek úvěru na Internetu, tj. v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele v oddělení "Žádost o úvěr", a jejich potvrzením pomocí Hesla Klienta, po kliknutí na tlačítko "Podat žádost" Klient potvrzuje souhlas s Individuálními podmínkami Smlouvy o úvěru a Žádost o úvěr se považuje za podanou;

5.1.2.2. zasláním Žádosti o úvěr Věřiteli ve formě SMS zprávy z Čísla mobilního telefonu Klienta způsobem uvedeným na Internetu a potvrzením Podmínek úvěru pomocí Kódu individuálních podmínek Smlouvy o úvěru získaného od Věřitele, čímž Klient potvrzuje souhlas s Individuálními podmínkami Smlouvy o úvěru a Žádost o úvěr se považuje za podanou.

5.2. Poskytnutí Úvěru a uzavření Smlouvy o úvěru:

5.2.1. Poté, co Klient podal Žádost o úvěr a potvrdil souhlas s Individuálními podmínkami Smlouvy o úvěru a Věřitel posoudil úvěruschopnost Klienta, se Věřitel zavazuje nejdéle do 1 hodiny v pracovní době Věřitele oznámit Klientovi své rozhodnutí o poskytnutí/neposkytnutí Úvěru, a to SMS zprávou zaslanou na Číslo mobilního telefonu Klienta a/nebo zprávou zaslanou na E-mail Klienta. Klient je považován za informovaného, pokud mu byla zaslána SMS zpráva a/nebo e-mail na Číslo mobilního telefonu Klienta a/nebo E-mail Klienta;

5.2.2. Po obdržení potvrzení od Věřitele o poskytnutí úvěru bude Úvěr převeden na účet Klienta, a to bezhotovostním převodem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, v platném znění.

5.2.3. Poskytnutím Úvěru na základě žádosti Klienta je mezi Věřitelem a Klientem uzavřena Smlouva o úvěru.

5.3. Věřitel neodpovídá za opožděně provedené nebo neprovedené bankovní převody při poskytnutí Úvěru, jestliže toto bylo způsobeno zaviněním banky nebo Třetích osob, nebo z důvodu poruchy spojení.

5.4. Bankovní poplatky za převod peněžní částky Úvěru poskytnuté na účet Klienta hradí Klient.

5.5. Klient může od Smlouvy o úvěru odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy o úvěru. Od Smlouvy o úvěru je Klient oprávněn odstoupit pouze písemně, zasláním písemného oznámení na adresu Věřitele. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. V případě uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy o úvěru je Klient povinen vrátit Věřiteli na jeho bankovní účet jistinu Úvěru poskytnutou Věřitelem, a to ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy o úvěru. Klient je povinen zaplatit Věřiteli Úrok a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené ve výši, na kterou by Věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy o úvěru nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr poskytnut dle Smlouvy o úvěru, do dne, kdy je jistina Úvěru připsána zpět na účet Věřitele. Věřitel má také nárok na úhradu nevratných poplatků zaplacených Věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným.

5.6. Dozor nad dodržováním povinností stanovených Zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává Česká národní banka. Klient je oprávněn kdykoli se obrátit také na Finančního arbitra České republiky. Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem.6. Splacení Úvěru


6.1. Klient je povinen řádně a nejpozději v den Termínu splatnosti úvěru splatit Splatnou částku na bankovní účet Věřitele.

6.2. Úvěr se splácí v téže měně, v jaké byla Klientovi vyplacena.

6.3. Klient je povinen při provádění splátek i jiných poplatků uvést do pole "Variabilní symbol" své rodné číslo (bez lomítka). V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech své rodné číslo, Věřitel nebude moci zaúčtovat platbu podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Klientem a Věřitelem.

6.3.1. Jestliže platby za Klienta provádí Třetí osoba, tato osoba musí uvést do pole "Variabilní symbol" rodné číslo Klienta (bez lomítka). V případě, že Třetí osoba neuvede v platebních dokladech rodné číslo Klienta, Věřitel nebude moci zaúčtovat platbu podle Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Klientem a Věřitelem.

6.4. Bankovní a poštovní poplatky za provedení operace, během níž jsou Úvěr, Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené převedeny na účet Věřitele, hradí Klient; vyjma bankovního poplatku za příchozí položku bance, ve které je veden účet Věřitele, který hradí Věřitel

6.5. Strany se dohodly, že peněžní částky zaplacené Klientem Věřiteli budou použity na úhradu pohledávek v následujícím pořadí: 1. Sankční poplatky, 2. Poplatek za úvěr, 3. Úroky, 4. Náklady spojené s uplatněním pohledávky, 5. Ostatní platby podle Smlouvy o úvěru, 6.Jistina Úvěru.

6.6. V případě, že Klient zaplatil vyšší částku, než je nutná k úhradě jeho dluhu Věřiteli, má Klient právo poslat Věřiteli podepsanou žádost o vrácení přeplatku, a to na adresu Věřitele uvedenou v záhlaví Smlouvy o úvěru. Věřitel pak převede přeplatek na účet uvedený v žádosti Klienta, a to nejdéle do 14 (čtrnácti) dnů od okamžiku doručení takové žádosti. Jestliže Klient nepožádá o vrácení přeplatku, přeplatek bude odečten ze Splatné částky následného Úvěru čerpaného Klientem.

6.7. Klient má právo Úvěr dle Smlouvy o úvěru zcela nebo zčásti předčasně splatit kdykoliv po dobu trvání tohoto Úvěru bez dodatečných nákladů. Klient je povinen zaplatit Věřiteli Úrok a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené ve výši, na kterou by Věřiteli vznikl nárok, a to za období ode dne, kdy byl Úvěr poskytnut dle Smlouvy o úvěru, do dne, kdy je jistina Úvěru připsána na účet Věřitele. Věřitel má také nárok na úhradu nevratných poplatků zaplacených Věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám výkonem veřejné správy pověřeným.

6.8. Pokud podle Smlouvy o úvěru byla na poskytnutý Úvěr uplatněna sleva, a Klient Splatnou částku nebo její část včas nesplatil, ztrácí Klient v důsledku svého zpoždění nárok na poskytnutou slevu Věřitelem a Klient je tak povinen uhradit Úvěr, Úroky a jiné poplatky s tímto Úvěrem spojené v plné výši. Přesné částky poplatků a slev jsou uvedeny v Individuálních podmínkách Smlouvy o úvěru.7. Prodloužení Termínu splatnosti úvěru


7.1. Klient má právo si zažádat o prodloužení Termínu splatnosti úvěru. Žádost o prodloužení Termínu splatnosti úvěru může Klient podat v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele v oddělení "Žádost o prodloužení". Žádost o prodloužení Termínu splatnosti úvěru Klient podá zadáním Hesla Klienta, čímž zároveň potvrdí uzavření smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru (dále jen “Smlouva o prodloužení splatnosti úvěru”). Uzavřením Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru Klient zároveň souhlasí s Individuálními podmínkami Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru.

7.2. Termín splatnosti úvěru je možné prodloužit po zaplacení Poplatku za prodloužení úvěru, a to převodem na bankovní účet Věřitele. Při zaplacení Poplatku za prodloužení úvěru Klient musí uvést do pole "Variabilní symbol" své rodné číslo (bez lomítka). V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech rodné číslo, Věřitel nebude moci zaúčtovat platbu podle Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru uzavřené mezi Klientem a Věřitelem.

7.2.1. Pokud platby za Klienta provádí Třetí osoba, tato osoba musí uvést do pole "Variabilní symbol" rodné číslo Klienta (bez lomítka). V případě, že Třetí osoba neuvede v platebních dokladech rodné číslo Klienta, Věřitel nezaúčtuje platbu podle Smlouvy o prodloužení splatnosti úvěru uzavřené mezi Klientem a Věřitelem.

7.3. Věřitel zaúčtuje po obdržení platby Poplatek za prodloužení úvěru a informuje o tom Klienta SMS zprávou nebo emailem.

7.4. Pokud Klient zaplatil Poplatek za prodloužení úvěru a během 23 hodin nezvolil v systému Věřitele Dobu prodloužení termínu splatnosti úvěru, bude mu splatnost Úvěru automaticky prodloužena o maximální možnou dobu, a to až do 30 (třicet) dnů.8. Změna Osobních a přihlašovacích údajů, informování Klienta


8.1. Změna přihlašovacích údajů:

8.1.1. Při ztrátě ID Klienta nebo Hesla Klienta musí Klient zaslat ze svého Čísla mobilního telefonu SMS zprávu s textem CR ZTRACENO na telefonní číslo Věřitele uvedené na Internetu. Věřitel zašle na Číslo mobilního telefonu Klienta SMS zprávu s uvedením ID Klienta a na E-mail Klienta zašle Dočasné heslo Klienta;

8.1.2. Klient si může Dočasné heslo Klienta změnit v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele v oddělení "Moje data";

8.1.3. Při ztrátě ID Klienta a změně Čísla mobilního telefonu Klienta je Klient povinen zaplatit ze svého osobního účtu poplatek ve výši Poplatku za změnu kontaktních údajů Klienta. Jako variabilní symbol musí Klient uvést své rodné číslo a do textového pole napsat nové Číslo mobilního telefonu;

8.1.4. Při ztrátě Hesla Klienta a změně E-mailu je Klient povinen zaplatit ze svého osobního účtu poplatek ve výši Poplatku za změnu kontaktních údajů Klienta. Jako variabilní symbol musí Klient uvést své rodné číslo a do textového pole napsat nový E-mail.

8.2. Změna Osobních údajů:

8.2.1. Klient nemůže měnit Osobní údaje uvedené v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele v oddělení "Moje data", s výjimkou Čísla mobilního telefonu Klienta a E-mailu Klienta;

8.2.2. Při změně jména nebo příjmení, čísla občanského průkazu nebo cestovního pasu musí Klient podat žádost ohledně provedení změny údajů, a to v provozovne Věřitele nebo Elektronickými kanály s předložením osobních dokladů pro ověření totožnosti a dokumentů, které potvrzují změnu údajů, nejpozději do 96 (devadesáti šesti) hodin od změny těchto údajů Klienta;

8.2.3. Při změně adresy trvalého pobytu nebo adresy místa skutečného pobytu musí Klient informovat Věřiteli e-mailem na adresu z E-mailu, který Klient uvedl v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele v oddělení "Moje data", nejpozději do 96 (devadesáti šesti) hodin od změny těchto údajů Klienta;

8.2.4. Při změně čísla účtu Klienta nebo v případě, že Klient chce přidat nové číslo účtu do systému Věřitele, musí Klient provést platbu Věřiteli ze svého nového osobního účtu ve výši Poplatku za změnu kontaktních údajů Klienta. Jako variabilní symbol musí uvést svoje rodné číslo (bez lomítka) a do textového pole napsat unikátní text tj. "Nový účet".

8.3. Informování Klientů:

8.3.1. Informace o výši dluhu a výši Splatné částky bude Klientovi poskytnuta v Sekci Příjemce úvěru v systému Věřitele v oddělení "Moje úvěry".9. Smluvní odpovědnost


 

9.1. Dostane-li se Klient do zpoždění s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj ze Smlouvy o úvěru, je Věřitel oprávněn požadovat po Klientovi kromě Úvěru, Úroku a poplatků s Úvěrem spojených taktéž následující:

9.1.1. Smluvní pokutu - Klient, který nesplnil povinnost splatit Úvěr v den jeho splatnosti, musí zaplatit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,1 procenta, včetně DPH, za každý den zpoždění z nesplacené jistiny Úvěru. Penále z zpoždění se začne vyměřovat následující kalendářní den po Dni splatnosti úvěru a vyměřování končí v ten den, kdy bude Klientem Splatná částka, jakož i vyměřené penále z zpoždění připsány na bankovní účet Věřitele. Smluvní pokuta je omezena do maximální výše 0,5 Celkové výše úvěru.

9.1.2. Poplatky spojené s pozdním splácením Úvěru považovány za účelně vynaložené náklady Věřitele ve smyslu Zákona o spotřebitelském úvěru, a to:

9.1.2.1. V případě zpoždění s jakoukoliv Splátkou Úvěru, je Klient povinen hradit poplatek ve výši 70,- Kč, včetně DPH, za administraci každého dne v zpoždění a to do doby splácení úvěru anebo předání pohledávky k mimosoudnímu vymahání. Poplatek za administraci zpoždění zahrnuje zejména náklady Věřitele na zpracování dlužné pohledávky, vypracování návrhů na způsob úhrady dlužné částky, stanovení konkrétního řešení způsobu úhrady dlužné částky a dále mzdové náklady Věřitele, a to zejména pracovníků call centra zajišťující telefonickou a e-mailovou komunikaci s Klientem, ověřování a dohledávání aktuálních kontaktů, jakož i náklady na kancelářské potřeby Věřitele a zabezpečení softwarového a hardwarového vybavení pro účely administraci zpoždění.

9.1.2.2. V případě pozdní splátky Úvěru, je Klient povinen hradit poplatek za neopravněné využití poskytnuté půjčky, a to do doby splácení úvěru anebo předání pohledávky k mimosoudnímu vymahání. Ten se počítá jako: příslušná částka Celkového navýšení, odvozená od poskytnutého úvěru, dělená příslušným počtem dní krát faktický počet dní ve zpoždění.

9.2. Strany se dohodly, že v případě, když Klient nesplatí včas Úvěr nebo jeho část, nebo jiné dlužné částky, má Věřitel právo přenechat vymáhání dluhu Třetí osobě (osobám).

9.3. Věřitel má právo ještě před uplynutím Termínu splatnosti úvěru žádat, aby Klient neprodleně splatil veškeré Splatné částky, jestliže bude naplněna alespoň jedna z těchto podmínek:

9.3.1. Klient předal Věřiteli nesprávné údaje nebo jinou klamavou informaci o sobě, která zavinila nesprávný závěr o možnosti Klienta splatit Úvěr, a existuje riziko, že Klient nebude schopen splnit svůj dluh vzniklý na základě Smlouvy o úvěru řádně a včas a podle Podmínek úvěru;

9.3.2. Vyjdou-li najevo okolnosti, které by zásadním způsobem mohly negativně ovlivnit úvěruschopnost Klienta;

9.3.3. Klient neplní jinou smlouvu uzavřenou s Věřitelem a jde o zásadní porušení takové smlouvy.

9.4. Klient Věřiteli taktéž nahradí veškeré účelně vynaložené náklady na soudní i mimosoudní vymáhání pohledávky plynoucí ze Smlouvy o úvěru:

9.4.1. Jestliže je Klient v zpoždění se splácením Úvěru nebo jeho cásti více než 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě, Klient souhlasí s tím, aby Věřitel učinil před případným soudním vymáháním pohledávek pokus o mimosoudní vymožení dlužných částek prostřednictvím Třetí osoby, přičemž náklady na předání k mimosoudnímu vymáhání by činili 2401,- Kč, včetně DPH.

9.4.2. Jestliže je Klient v zpoždění se splácením Úvěru nebo jeho části více než 60 (šedesát) kalendářních dnů ode dne odeslání výzvy k úhradě, připočitá se, dodatečne k celkovému závazku, potenciální náklad na Insolvenci, ve výši 484,- Kč, včetně DPH.10. Náklady spojené s mimosoudním vymožením dlužných částek prostřednictvím Třetí osoby


10.1.Jestliže je Klient v prodlení se splácením úveru nebo jeho cásti více než 50 (padesát) kalendárních dnu ode dne odeslání výzvy k úhrade, Klient souhlasí s tím, aby Věřitel ucinil pred prípadným soudním vymáháním pohledávek pokus o mimosoudní vymožení dlužných cástek prostrednictvím tretí osoby, pricemž náklady na toto mimosoudní vymáhání jsou pro úcely RSÚ a této Smlouvy o úveru obema Stranami považovány za úcelne vynaložené náklady ve smyslu zákona o spotrebitelském úveru, v platném znení.

10.2. Mimosoudní vymáhání bude trvat nejdéle tri mesíce a jeho úcelem bude zejména umožnit Klientovi po dobu trvání mimosoudního vymáhání zaplatit dluh vcetne dalších nákladu, které vznikly Věřiteli v dusledku prodlení Klienta s plnením jeho dluhu a nutností dluh vymáhat prostrednictvím tretí osoby a soucasne také umožnit Klientovi uzavrít dohodu, kterou se za úcelem odvrácení soudního rízení o nárocích Věřitele v dusledku prodlení Klienta odkládá platba nebo mení zpusob splácení. V prípade uzavrení dohody o splacení dluhu formou splátek se doba mimosoudního vymáhání prodlužuje o dobu platnosti této dohody.

10.3. Výše nákladu za prvních 14 dní mimosoudního vymáhání prostrednictvím tretí osoby bude cinit 700,- Kc vcetne DPH a zahrnuje zejména, nikoliv však výlucne, mzdové náklady pracovníku správy pohledávek tretí osoby, náklady na kancelárské potreby tretí osoby, softwarové a hardwarové vybavení oddelení správy pohledávek tretí osoby, zpracování dlužné pohledávky, provedení výpoctu celkové výše dlužné cástky a jeho príslušenství a zavedení do systému tretí osoby, skenování listinných dokumentu, overování a dohledávání aktuálních kontaktu, zadávání techto kontaktu do systému tretí osoby, nastavení operací systému tretí osoby pro odesílání SMS, mzdové náklady pracovníku call centra tretí osoby (telefonický kontakt, e-mailová komunikace s Klientem), zarízení a vybavení call centra tretí osoby (ústredna), vcetne nákladu na provoz call centra tretí osoby, poštovné, úhrady osobám provádejícím prepravu zásilek, rešení návrhu zpusobu úhrady dlužné cástky, a další tomu podobné.

10.4. Nedojde-li behem doby uvedené v predchozím odstavci k uzavrení dohody, kterou se za úcelem odvrácení soudního rízení o nárocích Věřitele v dusledku prodlení Klienta odkládá platba nebo mení zpusob splácení, výše nákladu mimosoudního vymáhání prostrednictvím tretí osoby za dalších 14 dní prodlení bude cinit 500,- Kc vcetne DPH a zahrnuje v sobe náklady spojené s opakujícími se cinnostmi mimosoudního vymáhání uvedené v odstavci 3.

10.5. Pakliže Klient neuzavre dohodu ci neuhradí svuj dluh v plné výši ani do 30. dne po zahájení mimosoudního vymáhání, výše nákladu mimosoudního vymáhání po 30. dni zahájení mimosoudního vymáhání, až do ukoncení mimosoudního vymáhání prostrednictvím tretí osoby, bude cinit 500,- Kc vcetne DPH a zahrnuje v sobe náklady spojené s opakujícími se cinnostmi mimosoudního vymáhání uvedené v odstavci 3.

10.6. Klient bere na vedomí, že mezi náklady na mimosoudní vymáhání pohledávky tretí osoby a rešení její úhrady patrí také tzv. inspektorský výjezd, to je výjezd príslušného pracovníka k Klientovi, který je v prodlení, za úcelem osobního projednání podmínek rešení prodlení Klienta s úhradou jeho dluhu. Klient souhlasí s tím, aby jej príslušný pracovník (inspektor) v prípade potreby navštívil v míste bydlište, ci na jím uvedené kontaktní adrese, a to zejména za úcelem rešení prodlení Klienta s úhradou jeho dluhu a uzavrení príslušné dohody o podmínkách úhrady dluhu. Shledá-li se realizace inspektorského výjezdu za prínosnou pro úspešné mimosoudní vymáhání a bude-li realizována, výše nákladu na výjezd ciní nejméne 1.600,- Kc a skládá se z nákladu zahrnujících amortizaci motorového vozidla a spotrebu pohonných hmot ve výši 1.300,- Kc, a dále pak ze mzdových nákladu a ztráty casu pracovníka, resp. inspektora ve výši 300,- Kc. Klient je oprávnen v oduvodnených prípadech návštevu inspektora odmítnout, je však povinen to písemne (prostrednictvím pošty ci e-mailové zprávy) oznámit Věřiteli, nebo jím poverené osobe, vcetne duvodu, pro který osobní jednání a návštevu inspektora odmítá. Zhodnocení vážnosti duvodu je ponecháno v kompetenci Věřitele, nebo jím poverené osoby.11. Souhlas s nakládáním s Osobními údaji


11.1. Klient souhlasí s tím, aby Věřitel za účelem ověření totožnosti, prověření správnosti osobních dokladů, posouzení úvěruschopnosti, provádění správy dluhu, uzavírání, plnění a kontroly RSÚ a Smlouvy o úvěru, ochrany a hájení práv a oprávněných zájmů Věřitele získával, zpracovával, shromažďoval, upřesňoval, uchovával a jinak spravoval Osobní údaje uvedené v bodě 11.3.

11.2. Klient souhlasí s tím, aby osoby, které spravují Osobní údaje Klienta (Registr obyvatel, Česká správa sociálního zabezpečení, databáze registru dlužníků a jejich správní společnosti, finanční instituce, banky a další soukromé nebo státní podniky, úřady, organizace nebo instituce), poskytly na vyžádání Věřitele Osobní údaje Klienta uvedené v bodě 11.3. Věřiteli.

11.3. Osobní údaje, které Věřitel získává a spravuje: jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, adresa deklarovaného a skutečného místa pobytu, číslo mobilního telefonu, údaje o osobních dokladech, rodinný stav, počet nezaopatřených dětí a dětí v opatrovnictví, údaje o zaměstnavateli, pracovních závazcích, funkcích, výpovědích ze zaměstnání, hospodářské a podnikatelské činnosti, příjmech z této činnosti a dalších příjmech, údaje z přiznání k dani z příjmů fyzických osob, movitý a nemovitý majetek, majetková práva a jejich omezení, údaje o dluzích a zadlužení u kreditních a úvěrových společností nebo u jiných právnických a fyzických osob, úvěrový rating, výše dluhu, úroková míra, výše dalších povinných poplatků a výdajů, způsob a termíny splacení dluhu, výše splátky v zpoždění a termíny zpoždění, platební historie a další údaje, čísla bankovních účtů nebo platebních karet a další informace, které mají souvislost s vyjmenovanými údaji.

11.4. Klient potvrzuje, že měl možnost se seznámit s podmínkami zpracování Osobních údajů a má tato práva:

11.4.1. Seznámit se se svými Osobními údaji, kontrolovat jejich zpracování a požadovat, aby nesprávně či nepřesně vedené Osobní údaje byly opraveny;

11.4.2. Nesouhlasit/souhlasit s tím, aby jeho Osobní údaje byly zpracovávány pro účely přímého marketingu;

11.4.3. Předat požadavky na opravu nebo odstranění nepřesných a neúplných Osobních údajů nebo pozastavení zpracování Osobních údajů, a to v písemné podobě nebo osobně v provozovne Věřitele.

11.5. Jestliže Klient nesplní vůči Věřiteli finanční nebo majetkové závazky, Věřitel si ponechá právo předat Osobní údaje Klienta do databází registrů dlužníků a jejich správním společnostem, finančním institucím a rovněž správcům ostatních soustředěných dat dlužníků, podnikům a organizacím, které poskytují finanční služby, telekomunikačním společnostem, firmám zabývajícím se správou dluhů a všem zainteresovaným Třetím osobám.

11.6. Klient souhlasí s tím, aby Registr obyvatel, který eviduje jeho Osobní údaje, zpřístupnil tyto Osobní údaje Úvěrujícímu za účelem správy dluhu či posouzení úvěruschopnosti Klienta, jakož i jeho hospodářské a finanční činnosti v období využívání poskytnutých prostředků, a to jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého a skutečného místa pobytu, rodinný stav, datum úmrtí (jestliže osoba zemřela) a počet nezaopatřených dětí.

11.7. Klient souhlasí, aby Věřitel v průběhu plnění Smlouvy o úvěru průběžné shromažďoval údaje o jeho bonitě, platební morálce a úvěruschopnosti za účelem posuzování rizik Věřitele plynoucích ze Smlouvy o úvěru. Za tímto účelem Klient souhlasí, aby Věřitel uskutečňoval dotazy u Klientem uvedeného zaměstnavatele, na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění používal pro ověření bonity, platební morálky a úvěruschopnosti Klienta, popřípadě na základě zjištěných informací ověřil správnost údajů poskytnutých Klientem. Klient také souhlasí, aby Věřitel úvěrovým registrům poskytoval údaje o jeho bonitě, platební morálce a úvěruschopnosti v návaznosti na plnění či neplnění Smlouvy o úvěru Klientem. Klient souhlasí s tím, aby osoby, které spravují Osobní údaje Klienta (Registr obyvatel, Česká správa sociálního zabezpečení, databáze registru dlužníků a jejich správní společnosti, finanční instituce, banky a další soukromé nebo státní podniky, úřady, organizace nebo instituce), poskytly na vyžádání Věřitele tyto Osobní údaje Klienta Věřiteli.

11.8. Osobní údaje Klienta budou Věřitelem bezpečně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Klient souhlasí, aby Věřitel zpracovával jeho Osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě. Klient bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačních systémech Úvěrujícího společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které Věřitel získá od Klienta či Třetích osob.

11.9. Věřitel se zavazuje zajistit bezpečnost Osobních údajů Klienta, přijmout vhodná technická a organizační opatření pro ochranu Osobních údajů před neoprávněným zničením nebo náhodným pozměněním, odhalením a jinými neoprávněnými zásahy. Všichni pracovníci Věřitele a jeho zástupci se zavazují k ochraně Osobních údajů Klienta.

11.10. Klient potvrzuje, že byl informován o tom, že má právo po ověření své totožnosti seznámit se se svými Osobními údaji a jejich vedením, tj. dostat informaci o tom, z jakých pramenů a jaké Osobní údaje jsou shromážděny, za jakým účelem jsou evidovány, komu jsou předávány, a má právo požadovat provedení opravy, odstranění jeho Osobních údajů nebo pozastavit (s výjimkou jejich uchování) činnosti související se správou jeho Osobních údajů, jestliže data nejsou spravována v souladu s požadavky příslušných právních předpisů České republiky o ochraně Osobních údajů, nesouhlasit bez uvedení důvodu s tím, aby jeho Osobní údaje byly využívány za účelem přímého marketingu.12. Platnost RSÚ


12.1. RSÚ se uzavírá na dobu neurčitou a vstupuje v platnost okamžikem jejího potvrzení Elektronickými kanály.

12.2. Změny nebo doplňky RSÚ jsou možné pouze dodatečnou písemnou dohodou obou Stran nebo způsobem uvedeném v bodě 4.1.5. a také v případech uvedených v bodě 3.4.5.

12.3. RSÚ může být zrušena dohodou smluvních stran .

12.4. Věřitel má právo RSÚ vypovědět, avšak závazky Klienta podle RSÚ a Smlouvy o úvěru zůstávají v platnosti až do jejich úplného splnění, jestliže:

12.4.1. Klient předal Věřiteli ve snaze získat Úvěr nepravdivé, neúčelové nebo vědomě nepravdivé informace;

12.4.2. Klient nezaplatil déle než 30 (třicet) dnů Celkovou výši úvěru nebo případné Sankční poplatky;

12.4.3. Klientovi nebyl po dobu 12 (dvanácti) měsíců od okamžiku potvrzení o uzavření RSÚ poskytnut žádný Úvěr.

12.5. Klient má právo RSÚ vypovědět:

12.5.1. Kdykoliv, jestliže má splněné veškeré své závazky z RSÚ a Smlouvy o úvěru, tj. má splacené veškeré dlužné částky.13. Reklamační řád


13.1. Klient se muže na Věřitele obrátit s reklamací v prípade, že se domnívá, že Věřitel nedodržel smluvní ujednání nebo jednal v rozporu s platnými právními predpisy. Stížnost klienta smeruje proti jednání a postupu pracovníku Věřitele, apod. (dále spolecne jen „Podání“).

13.2. Podání musí obsahovat zejména: identifikacní údaje klienta, vcetne kontaktní adresy, telefonního císla a e-mailové adresy, prípadne císlo smlouvy o spotrebitelském úveru a § popis predmetu stížnosti ci reklamace, vc. prípadných dokumentu relevantních pro vyrízení Podání a návrhu klienta na zpusob vyrízení reklamace ci stížnosti ze strany Věřitele. Věřitel muže vyzvat klienta k doložení dalších dokumentu k vyrízení Podání ve stanovené lhute, je-li to potreba. Soucasne s výzvou klientovi sdelí, že pokud klient Podání ve stanové lhute nedoplní, vyrídí Věřitel Podání podle dodaných dokumentu a údaju.

13.3. Podání muže být uplatnené vuci Věřiteli jedním z následujících zpusobu: e-mailem na adresu - , anebo písemne na korespondencní adresu Věřiteli: Jeremiášova 947/16, Praha 155 00.

13.4. Podání je nutné uplatnit bez zbytecného odkladu poté, co Klient zjistil duvody pro reklamaci nebo stížnost, nejpozdeji však ve lhute stanovené príslušnými právními predpisy.

13.5. Potvrzení o dorucení Podání zašle Věřitel klientovi neprodlene po podání stížnosti ci reklamace, a to elektronicky na e-mail klienta uvedený v Podání nebo poštou na kontaktní adresu klienta uvedenou taktéž v Podání. V uvedeném potvrzení Věřitel uvede, kdy bylo Podání Věřiteli doruceno, co je obsahem Podání, jakým zpusobem požaduje klient vyrízení reklamace ci stížnosti a predpokládané datum vyrízení Podání Věřiteli.

13.6. Lhuta pro vyrízení Podání je 15 dnu od jeho dorucení Věřitele, lhuta pro prípadnou opravu ci doplnení Klientem se nezapocítává. V prípade, že není možné Podání ve stanovené lhute vyrídit, Věřitel Klienta o této skutecnosti informuje, vcetne predpokládaného termínu vyrízení Podání, a to elektronicky na adresu e-mailu klienta uvedenou v Podání.

13.7. Věřitel informuje klienta o zpusobu vyrízení Podání písemne dopisem nebo e-mailem na kontaktní adresu klienta uvedenou v Podání.

13.8. Náklady spojené s vyrizováním Podání nese Věřitel.

13.9 Pokud i nadále nesouhlasíte s vyřízením reklamace, můžete se obrátit na nezávislé instituce:

- na Finančního arbitra ČR,

Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 257 042 070, e-mail:

Finanční arbitr ČR je správním orgánem pro mimosoudní vyrovnávání sporů, jehož působnost je vymezena zákonem č. 229/2002 Sb (více na www.finarbitr.cz).

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Strany prohlašují, že za trvalý nosic dat ve smyslu ustanovení § 3 odst. 2 písm. k) Zákona o spotrebitelském úveru, tedy za nástroj, který umožnuje Klientovi uchování informací urcených jemu osobne tak, aby mohly být využívány po dobu primerenou úcelu techto informací, a který umožnuje reprodukci techto informací v nezmenené podobe, za uchování informací se považuje i uložení obsahu listiny v Sekci Príjemce úveru ve formátu Portable Document Format (pdf) takovým zpusobem, že toto uložení bude umožnovat Klientovi uchování jemu urcených informací, jejich využívání a reprodukci v nezmenené podobe nejméne po dobu trvání práv z RSÚ, Smlouvy o úveru, poprípade ze Smlouvy o prodloužení splatnosti úveru. Strany dále prohlašují, že se za písemný právní úkon považuje i úkon ucinený prostrednictvím elektronického systému Veritele zpusobem dle RSÚ, nebot takový úkon má písemnou formu, je potvrzen Elektronickými kanály zpusobem dle RSÚ, je zachycen obsah právního úkonu a urcena osoba, která právní úkon ucinila.

14.2. Spory, neshody nebo požadavky vyplývající ze Smlouvy o úveru nebo vzniklé v souvislosti s RSÚ budou rešeny formou jednání. V prípade, že se nepodarí spor nebo neshodu vyrešit jednáním, anebo uspokojit požadavek do 15 (patnáceti) dnu od zahájení jednání, nebo pri rozhodnutí jedné ze Stran, že další takové rešení sporu nebo neshody již není úcelné, bude spor predložen k rozhodnutí príslušnému orgánu podle platných zákonu.

14.3. Veškerá oznámení Stran musí být vzájemne zasílána písemne. Strany se dohodly, že oznámení zaslaná druhé Strane elektronickou poštou nebo formou SMS zprávy, a také ta, která Klient uvedl v Sekci Príjemce úveru v systému Veritele, jsou považována za oznámení v písemné forme.

14.3.1. Oznámení zaslané elektronickou poštou je považováno za dorucené, jestliže od jeho odeslání uplynulo 96 (devadesát šest) hodin.

14.3.2. Oznámení zaslané jako SMS zpráva je považováno za dorucené, jestliže od jeho odeslání uplynulo 96 (devadesát šest) hodin.

14.3.3. Klient souhlasí s tím, aby Veritel posílal oznámení pomocí automatizovaných prostredku elektronické komunikace bez úcasti cloveka.

14.4. Klient potvrzuje, že pred uzavrením RSÚ mu byly poskytnuty veškeré informace o službe, kterou zajištuje Veritel, a že on se s RSÚ rádne a podrobne seznámil a souhlasí s ní.

14.5. Strany se dohodly, že pro výklad RSÚ bude uplatnováno právo Ceské republiky.

14.6. Oznámení Veritele a Klienta se zasílají poštou, faxem nebo elektronickou poštou na adresy, které byly uvedené Stranami. Zmeny adres Stran mají být oznámeny nejpozdeji 96 (devadesáti šesti) hodin od provedení techto zmen, a to zpusobem uvedeným v clánku 8.2. Veritel zverejnuje zmenu adresy na Internetu.

Kolik chcete půjčit?

 

Jak dlouho?

 

Do

1000 Kč

Půjčka:1000 Kč
Počet dní:1100
Celkové navýšení:100 Kč
Celkem vrátit:1100 Kč
ZÚS:365.00 % p.a.
RPSN:10.00 %
Kontaktujte nás:
+420 739 857 131
credit123.cz

Po-Pá: 9:00 - 17:00
So-Ne: Zavřeno

Pokud máte problém se splacením půjčky, můžete také využít Prodloužení splatnosti Vaší půjčky o 10, 20, 30 nebo 45 dní a to i opakovaně. V tomto případě získáte více času k uhrazení celé částky. Výši poplatků za prodloužení naleznete v sekci Ceny služeb.
V případě, že nedodržíte termín splatnosti půjčky, nepožádáte o její prodloužení budeme nuceni přistoupit k procesu uplatnění svých nároků v souladu s podmínkami stanovenými platnou legislativou a Smluvní dokumentací. V případě, že klient neplní svoje povinnosti nebo dohodnuté kroky při splácení pohledávky, jsme oprávněni předat jeho osobní údaje třetím stranám, což může mít negativní dopad na kreditní hodnocení klienta. Více se o důsledcích nesplácení dozvíte v sekci Důsledky nesplacení.


Pokud byste měli dotazy, odpovědi můžete najít v sekci Časté dotazy nebo nás můžete kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz Kontakty.

Posytujeme radu spotřebitelům ve smyslu §85 ZSÚ

Na webu uvedený termín "půjčka" odpovídá termínu "úvěr" dle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru od 1.12.2016